Byenveni nan pòtay anrejistreman paran yo ki pou Monroe SIS. Pòtay Focus pou Parent Portal se yon zouti yo te devlope pou amelyore kominikasyon an ak angajman w nan edikasyon pitit ou. Pòtay sa a pral pèmèt ou suiv pwogrè pitit ou ap fè yo nan lekòl la. W ap kapab tcheke regilyèman ni devwa ni nòt pwofesè a pral kite yo pandan peryòd evalyasyon an. Zouti kominikasyon sa a pral amelyore kapasite w genyen pou w ede pitit ou epi pou w kominike ak pwofesè a lè sa nesesè.

Si w ta renmen kreye yon kont nan Parent Portal, men twa fason w ka fè l:
  1. Si w pa konnen nimewo idantifikasyon elèv (“ID elèv”) pitit ou a, ou pap kapab anrejistre w lakay. W ap oblije ale lekòl pitit ou a epi pote yon lisans machin ki valab oswa yon papye idantite gouvènman ki gen yon foto sou li.

  2. Si distri lekòl la genyen nimewo sekirite sosyal pitit ou a nan dosye li yo e si w konnen nimewo idantifikasyon elèv pitit ou a, w ap kapab anrejistre w lakay. Pou kreye epi aktive kont ou a, antre yon adrès imel ki kòrèk epi suiv enstriksyon ki atache yo.

  3. Si w konnen nimewo idantifikasyon elèv pitit ou a, men distri a pa gen nimewo sekirite sosyal (“SSN”) pitit ou a nan dosye li yo oswa w pa vle bay kat dènye nimewo ki sou nimewo sekirite sosyal pitit ou a, ou kapab suiv enstriksyon ki atache yo pou w ka kreye yon kont lakay, men w ap oblije ale lekòl la pou aktive l.

Go back to the English site​​